من و شهر > لوکال > کارتینگ پارسا اصفهان | من و شهر
۰ ۴۲۱۶

کارتینگ پارسا

کارتینگ پارسا اصفهان کارتینگ پارسا اصفهان کارتینگ پارسا اصفهان من و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهر

اطلاعات تماس کارتینگ پارسا

۰۳۱ ۳۶۲۹ ۱۹۸۳
اصفهان ، سه راه حکیم نظامی ، مجموعه ورزشی ۲۲ بهمن ، کارتینگ پارسا
http://manoshahr.ir/parsa
info@manoshahr.ir

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات کارتینگ پارسا

مشخصات-امکانات پیست

لیست قیمت کارتینگ پارسا

لیست قیمت اشتراک