من و شهر > لوکال > تاکسی تلفنی بزرگمهر اصفهان | من و شهر
۰ ۱۲۱۵

تاکسی تلفنی بزرگمهر

تاکسی تلفنیمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهر

اطلاعات تماس تاکسی تلفنی بزرگمهر

۰۳۱ ۳۲۶۴ ۲۰۰۳
۰۳۱ ۳۲۶۴ ۲۰۰۲
اصفهان ،خیابان بزرگمهر ، خیابان حمزه جنوبی
http://manoshahr.ir/bozorgmehr
info@manoshahr.ir

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات تاکسی تلفنی بزرگمهر

محدودیت
امکانات-خدمات