من و شهر > بتا(تخفیفات ویژه)

12 جلسه بدنسازی آقایان
15%
۱۷۰,۰۰۰ ت
۱۴۴,۵۰۰ ت
۰ ماه و ۱۰ روز + ۲۳:۳۳:۲۱
۱۵۰
12 جلسه بدنسازی بانوان و آقایان ( کاشانی)
20%
۱۳۰,۰۰۰ ت
۱۰۴,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۱۰ روز + ۲۳:۳۳:۲۱
۳۵۰
12 جلسه بدنسازی باشگاه زیتون
15%
۲۰۰,۰۰۰ ت
۱۷۰,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۱۰ روز + ۲۳:۳۳:۲۱
۱۵۰
12 جلسه بدنسازی آقایان و بانوان
15%
۲۵۰,۰۰۰ ت
۲۱۲,۵۰۰ ت
۰ ماه و ۱۵ روز + ۲۳:۳۳:۲۱
۲۵۰
12 جلسه TRX( تایم صبح)
20%
۱۲۰,۰۰۰ ت
۹۶,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۱۵ روز + ۲۳:۳۳:۲۱
۱۲۰
24 جلسه بدنسازی آقایان
15%
۳۵۰,۰۰۰ ت
۲۹۷,۵۰۰ ت
۰ ماه و ۱۵ روز + ۲۳:۳۳:۲۱
۱۲۰
12 جلسه بدنسازی بانوان
15%
۱۲۰,۰۰۰ ت
۱۰۲,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۱۰ روز + ۲۳:۳۳:۲۱
۲۰۰
24 جلسه بدنسازی بانوان(صبح)
12%
۳۱۰,۰۰۰ ت
۲۷۲,۸۰۰ ت
۰ ماه و ۱۰ روز + ۲۳:۳۳:۲۱
۲۲۰
12 جلسه بدنسازی بانوان(صبح)
15%
۱۵۰,۰۰۰ ت
۱۲۷,۵۰۰ ت
۰ ماه و ۱۰ روز + ۲۳:۳۳:۲۱
۲۰۰
%30 تخفیف ماساژ تراپی( کمک درمان)
30%
۱۳۰,۰۰۰ ت
۹۱,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۱۰ روز + ۲۳:۳۳:۲۱
۷۰
12 جلسه کار با دستگاه(بانوان)
15%
۲۰۰,۰۰۰ ت
۱۷۰,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۱۰ روز + ۲۳:۳۳:۲۱
۲۰۰
کار با دستگاه به همراه تردمیل
15%
۲۵۰,۰۰۰ ت
۲۱۲,۵۰۰ ت
۰ ماه و ۱۰ روز + ۲۳:۳۳:۲۱
۱۵۰
16 جلسه بدنسازی باشگاه زیتون
15%
۲۵۰,۰۰۰ ت
۲۱۲,۵۰۰ ت
۰ ماه و ۱۰ روز + ۲۳:۳۳:۲۱
۱۲۰
پیلاتس باشگاه ستاره فرشتگان
15%
۲۰۰,۰۰۰ ت
۱۷۰,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۱۰ روز + ۲۳:۳۳:۲۱
۱۵۰
24 جلسه بدنسازی بانوان(صبح)
10%
۱۳۰,۰۰۰ ت
۱۱۷,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۱۰ روز + ۲۳:۳۳:۲۱
۱۲۰
12 جلسه بدنسازی آقایان و بانوان
12%
۱۸۰,۰۰۰ ت
۱۵۸,۴۰۰ ت
۰ ماه و ۱۰ روز + ۲۳:۳۳:۲۱
۲۲۰
ضدعفونی کننده ( 1 لیتری)
12%
۵۳,۰۰۰ ت
۴۶,۶۴۰ ت
۱ ماه و ۳۴ روز + ۲۳:۳۳:۲۱
۲۰۰۰
16 جلسه بدنسازی بانوان(صبح)
12%
۲۷۰,۰۰۰ ت
۲۳۷,۶۰۰ ت
۰ ماه و ۱۰ روز + ۲۳:۳۳:۲۱
۲۰۰
24 جلسه بدنسازی بانوان(صبح)
12%
۱۸۰,۰۰۰ ت
۱۵۸,۴۰۰ ت
۰ ماه و ۱۰ روز + ۲۳:۳۳:۲۱
۲۰۰
۱۲ جلسه TRX( تایم عصر)
12%
۱۲۰,۰۰۰ ت
۱۰۵,۶۰۰ ت
۰ ماه و ۱۵ روز + ۲۳:۳۳:۲۱
۱۱۰
ضدعفونی کننده (100 سی سی)
12%
۱۹,۰۰۰ ت
۱۶,۷۲۰ ت
۱ ماه و ۳۵ روز + ۲۳:۳۳:۲۱
۲۰۰۰
12 جلسه فیتنس(بانوان)
20%
۱۵۰,۰۰۰ ت
۱۲۰,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۱۰ روز + ۲۳:۳۳:۲۱
۷۰
12 جلسه TRXبانوان
20%
۱۷۰,۰۰۰ ت
۱۳۶,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۱۰ روز + ۲۳:۳۳:۲۱
۷۰
24 جلسه بدنسازی بانوان(عصر) پنج رمضان
10%
۱۸۰,۰۰۰ ت
۱۶۲,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۱۰ روز + ۲۳:۳۳:۲۱
۳۰۰
برنامه غذایی بدنسازی
40%
۱۲۰,۰۰۰ ت
۷۲,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۱۸ روز + ۲۳:۳۳:۲۱
۷۰
%۲۵ تخفیف ماساژ سوئدی
25%
۱۱۰,۰۰۰ ت
۸۲,۵۰۰ ت
۰ ماه و ۱۰ روز + ۲۳:۳۳:۲۱
۹۰
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷